Om Bioimpact

För ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Bioimpact är ett av förberedelseprojekten inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning Impact Innovation. Projektet genomförs under 2023 av Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, LRF, TEKO och IKEM.

Förberedelseprojektet ska i bred samverkan formulera målsättningar och missions för ett cirkulärt och biobaserat samhälle och engagera samarbetspartners i en ansökan om ett Impact Innovation-program som ger tydliga bidrag till Sveriges klimatmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Den 19 oktober 2023 lämnades ansökan om ett framtida programkontor in till de finansierande myndigheterna. I slutet av februari 2024 väntas besked om vilka strategiska innovationsprogram som får starta.

Gränsöverskridande innovation

Satsningen inom Bioimpact - för ett cirkulärt och biobaserat samhälle omfattar följande områden:

2023 03 Bioimpact Illustrationer Cirkularitet

Initiativet inkluderar den gröna primärproduktionen i Sverige – med biobaserad råvara från
skog, åkrar och vatten – samt de efterföljande värdekedjorna inom skogs-, kemi-, textil- och
livsmedelsindustrierna från processer till slutkund och tillbaka.

Dessa näringar har potential att öka avkastningen i den gröna primärproduktionen, öka
den svenska försörjningsförmågan, öka resurs- och processeffektivitet, öka cirkularitet
och återvinning, samt storskaligt ersätta fossila råvaror nationellt och globalt. Detta
samtidigt som intresse- och målkonflikter rörande naturvärden, biodiversitet och
ekosystemtjänster hanteras och löses i samverkan med andra samhällsaktörer och
intressenter.

Denna utveckling – med tillhörande systemförändring och kunskapsutveckling – väntas
leda till ökad global konkurrenskraft och attraktivitet, men också till fler sysselsatta i hela
Sverige och ökat exportvärde.

Önskade systemförändringar

Illustrationen nedan beskriver konturerna för den systemförändring som ett framtida program tar sikte på.

 

Blad Tempjuni2023

Läs mer om Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning Impact Innovation här.

Ta del av en summering av den ansökan som lämnades in i oktober 2023 här (pdf). 

Vill du veta mer om Bioimpact?

Kontakta oss!

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev