Artikel

”Vår kraftsamling stärker den svenska bioekonomins globala konkurrenskraft”

Hallå där Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna!

Skogsindustrierna driver förberedelseprojektet Bioimpact tillsammans med branschorganisationerna LRF, Livsmedelsföretagen, IKEM och TEKO. Varför engagerar ni er i den här satsningen?

– Vi vill bidra till ett cirkulärt fossilfritt samhälle och en grön omställning. Där spelar skogen och jordbruket en huvudroll. Genom engagemanget i Bioimpact kan vi se till så att de forsknings- och innovationssatsningar som görs framöver bidrar till att gröna råvaror från skog, jord och hav används effektivt och med hänsyn till miljö, klimat och sociala värden, säger Torgny Persson och konstaterar att;

– Tillsammans står vi fem branschorganisationer för en tredjedel av Sveriges samlade varuexport. Vår kraftsamling för ett cirkulärt och biobaserat samhälle stärker den svenska bioekonomins globala konkurrenskraft. Vi ökar också Sveriges försörjningsförmåga vad gäller livsmedel och energi, får tak över huvudet och bidrar till jobb i hela landet. 

Vilka frågor är viktiga att lösa över branschgränserna?

– Nya värdekedjor behöver etableras över branschgränserna för att de gröna näringarna fullt ut ska driva på för en hållbar utveckling. Ett bra exempel på det är att vi sedan länge gör textil av restprodukter från skogen. Vi vill utveckla fler sådana branschöverskridande möjligheter.

– De gröna näringarna delar också många frågor, bland annat kopplat till tillståndsprocesser och effektiv hållbar markanvändning. Tillsammans har vi bra förutsättningar att påverka debatten inom EU och de europeiska forskningsprogrammen så att deras satsningar blir relevanta för industrin.

Vilken utveckling behövs enligt Skogsindustrierna för att främja ett biobaserat och cirkulärt samhälle?
–  Forsknings- och innovationsarbetet behöver fokusera på utvecklingen av ett hållbart skogsbruk med ökad tillväxt och som samtidigt tar hänsyn till hållbarhetsaspekter som biologisk mångfald, natur- och rekreationsvärden. Vi behöver också utveckla skogsindustrins produktionsprocesser mot att bli mer energi- och materialeffektiva. Målet är att förbruka mindre råvara och göra mer av den råvara som används. Parallellt med detta behöver nya affärsmodeller, produkter och material från cellulosa utvecklas. Fokus ska också riktas mot det industriella träbyggandet och användandet av andra fossilfria cirkulära material i byggsektorn. Därtill behöver vi jobba med cirkularitet inom och mellan värdekedjorna.

BioImpact är ett av flera förberedelseprojekt inom Impact Innovation och har ambitionen att bli ett brett innovationsprogram. Varför behövs BioImpact?
– Vi är det enda förberedelseprojektet inom det biobaserade området och det är ett område som är viktigt och unikt för Sverige. I arbetet med BioImpact har vi i industrin gått ihop, gjort prioriteringar och kunnat enas i ett konkurrenskraftigt forsknings- och innovationsprogram som är relevant för att driva en grön omställning och som stärker Sveriges konkurrenskraft.

Skogsindustriernas cirka 230 medlemmars huvudsakliga verksamhetsområden är massa-, pappers- och kartongbruk och sågverk. Det finns också företag som är verksamma inom vidareförädling av träprodukter.

Läs mer på www.skogsindustrierna.se

Publicerad 2023-10-13

Torgny Persson Foto Johan Olsson
Torgny Persson
Forsknings- och innovationsdirektör
Skogsindustrierna
08-762 79 79
torgny.persson@skogsindustrierna.se

Samverkande organisationer:

Du har väl inte glömt att anmäla dig till vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev